Comissions


L'Associació s'organitza mitjançant comissions que gestionen els diferents aspectes necessaris pel correcte funcionament. Els socis que així ho vulguin, poden implicar-se en alguna d'aquestes comissions per tirar endavant el funcionament de la cooperativa. A continuació s'esmenten les tasques de cadascuna:

Tresoreria:
 • Cobrament de les quotes als cistellaires cada 3 mesos i lliurar-ne un justificant de pagament.
 • Carregar l'import de les comandes als comptes dels cistellaires amb una periodicitat quinzenal.
 • Seguiment econòmic.
  • Pagar als proveïdors que no passen les factures per la llibreta.
  • Fer seguiment dels proveïdors que cobren per la llibreta.
 • Passar un estat de comptes semestrals als associats de La Remolatxa.

Compres:
 • Cercar i seleccionar els productes que comprem, cal tenir present que han de ser ecològics i/o de proximitat.
 • Posar-nos en contacte amb els seus proveïdors; si cal, anar-los a fer una visita per garantir que el producte és de la qualitat demanada.
 • Estar en contacte setmanalment amb els proveïdors de verdures per saber si hi ha novetats o s’ha de treure algun producte del full de comanda.
 • Elaborar setmanalment el full de comanda, tenint en compte els productes que només es demanen cada quinze dies, com és el cas del formatge, o cada dos mesos, el cas de la carn.
 • El dia de la recollida de les comandes cal recollir els llistats de comandes fetes pels cistelleries per la setmana següent.
 • Passar les comandes als proveïdors perquè ens portin els productes el dia de la preparació de les cistelles.
 • Controlar els productes en estoc, si s’han acabat demanar-ne més.
 • Estar en contacte amb la comissió d’infraestructures en el cas que es necessiti algun recipient especial per guardar algun producte en concret (nevera, prestatges, cubells...).
 • Escoltar totes les propostes que els cistelleries fan sobre nous productes o qualsevol queixar sobre algun determinat producte.
 • Donat que alguns preus, principalment d'Hortec, fluctuen de forma exagerada, encarint la cistella sense que el/la cistellaire pugui preveure-ho, es decideix que si un producte s'encareix un 50% o puja 2€/quilo o unitat respecte l'últim dia que se'n va fer comanda

Comunicació:
 • Noves incorporacions.
 • Gestionar les possibles incorporacions i confeccionar una llista d'espera.
 • Informar sobre el funcionament de la cooperativa a les possibles incorporacions.
 • Facilitar resum sobre la filosofia i funcionament de la Remolatxa.
 • Acompanyament i visita a les instal·lacions i l'activitat.
 • Relació amb altres entitats.
  • Relacionar-se amb altres cooperatives a nivell comarcal/català.
  • Compartir informació sobre proveïdors, derivant posteriorment la informació a la comissió de compres si s'escau).
  • Compartir informació i experiències sobre la gestió i el funcionament, derivant posteriorment la informació a les comissions oportunes.
  • Relacionar-se i establir mecanismes de coordinació a nivell nacional.
  • Relacionar-se amb altres entitats.
 • Difusió i comunicació.
  • Col·laboració en fires i mercats.
  • Atendre mitjans de comunicació.
 • Redactar i fer manteniment actualitzat de les normes internes.
 • Organitzar activitats col·lectives per a què tothom es conegui millor i conèixer també els nostres proveïdors, on i com treballen.
 • Atendre els correus que pertoquin a la comissió.
 • Fer les actes de les assemblees, i lliurar-ne còpia a tothom en un termini raonable de temps.
 • Aportar punts del dia a les assemblees.
 • Gestionar i mantenir actualitzats els quadrants dels torns de preparació i neteja, el de cistellaires, el de comissions i el d'assistència.
 • Enviar a tothom amb antelació els quadrants de preparació i neteja.
 • Enviar a tothom el llistat de cistellaires, el de comissions i el d'assistència cada cop que hi hagin modificacions.
 • Actualitzar també al taulell del local el que calgui.
 • Gestionar les dades de noves incorporacions i de les baixes a les adreces de correu, al llistat de cistellaires i als quadrants.
 • Gestionar el blog de l'Associació. Tasca que creiem ha de ser compartida, de cara a la introducció de continguts.
 • Atendre especialment les noves incorporacions durant els seus primers dies.
 • Acomiadar degudament les baixes, informant-les de tot el que correspongui.
 • Actuar com a altaveu de comentaris, suggeriments o queixes que les remolatxes no vulguin fer a títol personal a les assemblees o en el moment que calgui.
 • Verificar el compliment de les decisions preses a les assemblees i de les normes internes un cop hagin sigut aprovades (tasca que considerem que hem de fer totes les comissions, malgrat que hi estarem específicament a sobre).

Infraestructures
 •  Proveïr la Remolatxa del material necessari.
 • Neteja del local.
 • Proveir de material les noves incorporacions, per exemple les caixes.
 • Manteniment del material i també del local.
 • Desenvolupament del nou software de comanda on-line.